Onze Missie

Iedereen een veilige oude dag, er is nog een wereld te winnen!

Samen hebben wij de handen in elkaar geslagen om onze aandacht te richten op de aanpak van ouderenmishandeling.

Wij willen hierin onze bijdrage leveren. Wij willen onze kennis en kunde over signalerings- en handelingsvaardigheden delen. Wij willen samenwerking tussen betrokken partijen stimuleren.

De wet meldcode huiselijk geweld vormt het wettelijk kader. Deze wet draagt bij aan het bewustwordingsproces, kennis en kunde over ouderenmishandeling.

Het besef groeit dat het signaleren en ontwikkelen van vermoedens van ouderenmishandeling, een maatschappelijke verantwoordelijkheid is.

Het durven benoemen dat er zorgen zijn wordt de nieuwe norm. Zodat geweld gestopt kan worden en passende hulp geboden kan worden.

Ouderenmishandeling

Een hardnekkig maatschappelijk probleem

Onderzoek laat zien dat minstens één op de twintig ouderen wordt mishandeld (Regioplan 2018). De grootste risicofactoren, waarbinnen het kan ontstaan, zijn isolement en afhankelijkheid.

Kwetsbare ouderen kunnen niet (goed) voor zichzelf opkomen. Veel voorkomende vormen zijn psychische mishandeling en financiële uitbuiting. De vergrijzing en de politieke ontwikkelingen (minder professionele zorg, meer mantelzorg) maken de risico’s op ontspoorde (mantel) zorg groter. Veel ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg wordt niet of te laat (h)erkend.

Gelukkig is er de afgelopen jaren is er een stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling te zien. Echter dit aantal geregistreerde meldingen is nog maar een fractie van het aantal daadwerkelijke gevallen van ouderenmishandeling.

Samen aan Zet!

Wij willen onze bijdrage leveren.

Dit doen we door middel van activiteiten en trainingen. Wij richten ons op professionals die werken met de wet meldcode huiselijk geweld. Anderhalf miljoen professionals zijn verplicht de stappen van de meldcode te volgen bij zorgwekkende signalen. Voor de ouderenzorg gaat het om professionals binnen de gemeenten – de wmo en de wijkteams- , welzijnsorganisaties, maatschappelijke dienstverlening, (geestelijke) gezondheidszorg, intramurale zorgverleners, paramedici, vrijwilligers. Wij richten ons ook op partijen, die eigen afspraken hebben om misbruik te voorkomen en aan te pakken, zoals bankmedewerkers, notarissen, bewindvoerders, woningcorporaties, politie.